Water treatment pool of potable water

Vattenrening

Visa undermenyer

Föroreningsgraden och behovet av rening varierar med typen av vattenkälla. Brunnsvatten kan t.ex. förväntas innehålla lägre total föroreningsmängd än vatten från älvar eller vattenreservoarer, men kan innehålla nitrat som behöver avlägsnas. Älvvatten är vanligen det mest förorenade råvattnet och kräver därför den mest omfattande reningen. Vatten taget ur reservoarer är normalt renare, men behöver trots det renas. Normalt är principerna desamma, och SEEPEX-pumpar har den flexibilitet som krävs för att klara de olika uppgifterna:

 • avlägsnande av fysiska sediment samt biologiska och kemiska föroreningar
 • justering av pH-värdet genom tillsats av syra eller alkali
 • desinficering genom tillsats av klorföreningar innan vattnet leds ut i distributionsnätet.

Vår lösning

SEEPEX excenterskruvpumpar erbjuder de bästa transport- och doseringslösningarna i alla steg av vattenreningsprocessen.

Tillämpningsexempel:

 • MD- pumpar för dosering av flockmedel
 • BN-pumpar med SCT för matning och transport av slam
 • T-pumpar för avvattnat slam
 • MD- eller BN-pumpar för justering av pH-värdet
 • MD- eller BN-pumpar för dosering av hypoklorit för desinficering.

SEEPEX pumpteknik och expertkunnande hjälper vattenverken att uppfylla hälso- och säkerhetsreglerna för dricksvatten:

 • NSF- och WRAS-godkända material
 • intelligenta doseringspumpar optimerar utnyttjandet av kemikalier
 • styrsystem för intelligent dosering eller fyllning av filterpress
 • Smart Conveying Technology (SCT).