Prosperous SEEPEX wastewater facility customer

Slamtorkning och -förbränning

Visa undermenyer

Termisk torkning avlägsnar vattnet från slammet och minskar därmed slamvolymen. Efter torkning kan slammet pressas till pellets och energiåtervinnas genom förbränning, alternativt användas som gödsel.

Anläggningar för torkning och förbränning av slam hanterar även slam från externa källor. Beroende på källa kan importerat slam utgöras av råslam, bioslam, blandslam eller rötslam. Det innebär att pumpsystemen måste klara höga och mångskiftande krav.

Vår lösning

SEEPEX erbjuder slampumpsystem konstruerade för perfekt integration i varje specifik tillämpning. 

 

Tillämpningsexempel:

  • BTHE-, BTE- eller BTI- pumpar för transport av avvattnat eller importerat slam till silor för tillfällig lagring
  • BTES- eller BTEI- pumpar för transport av avvattnat slam från silor och andra mellanlagringsplatser till slamtorkare eller förbränningsugnar.

 

SEEPEX transportsystem erbjuder väsentliga fördelar:

  • kontinuerlig beskickning av torkaren eller förbränningsugnen, med minimal pulsation
  • inmatningstratten kan anpassas efter aktuell silo eller utmatningsränna
  • BTEI-pumpar med lagringstratt kan ersätta separat lagringskärl och spara utrymme i anläggningen.

 

SEEPEX-pumpar och styrsystem kan anpassas till de mycket skiftande krav som ställs i slambehandlingsanläggningar.

Sludge drying process animation